0086-773-2853816

Reisen mit Suzhou

Intensivreisen
China Panorama
  Beijing - Xi'an - Shanghai - - Yichang - Yangtze Kreuzfahrt - Chongqing - Guilin - Yangshuo -
  Longsheng - Guangzhou - Hongkong  (20 Tage)

Vier Gesichter Chinas
  Hongkong - Macao - Hongkong - Taipeh - Sonne Mond See - Taipeh - Shanghai - - Shanghai   (12 Tage)

China Entdecken
   Beijing - Datong - Wutaishan - Taiyuan - Pingyao - Xi'an - Kunming - Lijiang - Dali - Guilin - -
   Tongli - Shanghai (22 Tage)

Geschichte und Landschaft
   Beijing - Qingdao - Qufu - Xuzhou - Hongcun - Xidi - Huangshan - Shanghai - Xiamen - Yongding -    Xiamen - Shanghai - Suzhou - Shanghai  (17 Tage)

 Landschaft und Kultur
  Shanghai - - Tongli - Guilin - Wuhan - Yichang - Yangtze Kreuzfahrt - Chongqing - Xi'an -   Beijing (19    Tage)

Tibet und der Yangtze
   Beijing - Xi'an - Lhasa - GYangtze - Shigatse - Lhasa - Chengdu - Chongqing - Yangtze Kreuzfahrt -    Wuhan - Shanghai - Suzhou - Tongli -  Shanghai (20 Tage)

Tibet und Shangri-la Land
   HongKong - Kunming - Steinwald - Kunming - Dali - Lijiang - Zhongdian - Lhasa - Shigatse -    GYangtze - Shigatse - Lhasa - Chongqing - Shanghai - Suzhou - Shanghai (21 Tage)

Budget Reise 1
   Beijing - Xi'an - Chongqing - Yangtze Kreuzfahrt - Wuhan - Guilin - Yangshuo - Shanghai - Suzhou - Shanghai (16 Tage)

 Budget Reisen 2
   Beijing - Xi'an - Luoyang - Shanghai - Suzhou - Shanghai (13 Tage)

 Budget Reise 3
   Beijing - Xi'an - Luoyang - Suzhou - Shanghai - Hangzhou - Guilin - Guangzhou - Hongkong (20 Tage)

Formel 1 Shanghai
   Shanghai - Suzhou (8 Tage)