0086-773-2853816

Reisen mit Yichang

Topreisen
  China und der Neue Yangtze:
  Shanghai - Yichang - Yangtze Kreuzfahrt- Chongqing- Xi'an- Beijing (12 Tage)

Gruppenreisen mit garantierter Durchfuehrung
  China und der Neue Yangtze 2010:
  Shanghai - Yichang - Yangtze Kreuzfahrt - Chongqing - Xi'an - Beijing (13 Tage)

Intensivreisen
  Shanghai - Suzhou - Tongli - Guilin - Wuhan - Yichang - Yangtze Kreuzfahrt - Chongqing - Xi'an - Beijing (19 Tage)

  Beijing - Xi'an - Shanghai - Suzhou - Yichang - Yangtze Kreuzfahrt - Chongqing - Guilin - Yangshuo - Longsheng - Guangzhou - Hongkong  (20 Tage)

  Hongkong - Kunming - Dali - Lijiang - Zhongdian - Kunming - Chongqing - Yangtze Kreuzfahrt - Yichang - Wuhan - Shanghai (18 Tage)

 Mit der Eisenbahn durch China
 Beijing - Zhengzhou - Luoyang - Xi'an - Chongqing - Yichang - Wuhan - Shanghai (14 Tage)

 China Deluxe
 Beijing - Xi'an - Shanghai - Yichang - Yangtze Kreuzfahrt - Chongqing - Guilin - Hongkong (17 Tage)